Mẫu công bố thông tin về hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Phụ lục số 08

Mẫu công bố thông tin về hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012

của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 (trang bìa)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY : ………

(Giấy chứng nhận ĐKKD số… do….cấp ngày ….tháng…. năm)

HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

 

Ngân hàng lưu ký:

Tổ chức tư vấn tài chính:

Tổ chức tư vấn luật:

Tổ chức kiểm toán:

 1. Tình hình đặc điểm của tổ chức hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
 2. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
 3. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
 4. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):
 5. Cơ cấu cổ đông (vào ngày…/…./….):

Trong đó:

Cổ đông nước ngoài:

+         Số lượng:

+         Tỷ lệ nắm giữ:

Cổ đông trong nước:

+         Số lượng:

+         Tỷ lệ nắm giữ:

 1. Giới thiệu về chứng chỉ lưu ký được hỗ trợ phát hành
 2. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:
 3. a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ):
 4. b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ tại nước ngoài (theo quy định của pháp luật nước sở tại):
 5. Thị trường phát hành dự kiến:
 6. Thời gian phát hành:
 7. Cá nhân, tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn luật:

Tổ chức bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh):

Tổ chức kiểm toán:

…….

 1. Đánh giá của tổ chức tư vấn về hiệu quả của việc hỗ trợ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:

III. Nghĩa vụ của tổ chức hỗ trợ:  (các nghĩa vụ về công bố thông tin, quản trị công ty theo pháp luật nước sở tại).

 1. Nghĩa vụ của ngân hàng lưu ký
 2. Các thông tin khác
 3. Địa điểm công bố bản công bố thông tin:
 4. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax):
 5. Cam kết của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

 

 

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191