Mẫu Danh sách các tổ chức góp vốn, danh sách thành viên hợp danh công ty kiểm toán

Phụ lục IV

MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GÓP VỐN,

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP DANH

(Kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19  tháng 11 năm 2012

 của Bộ Tài chính)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh

  1. Thành viên là cá nhân

(1). Họ và tên ………………………………….. Giới tính:………………………………….

Quốc tịch …………………………………………………Sinh ngày: ………./……../……………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… E-mail: …………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./…..

Số vốn góp theo đăng ký:…………………….Thời hạn góp vốn…………………………………

Giá trị vốn đã thực góp:…………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ sở hữu:………………………………………………………………………………………………….

(2). Họ và tên ………………………………….. Giới tính:………………………………….

Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ………./……../……..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… E-mail: …………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./…..

Số vốn góp theo đăng ký:…………………….Thời hạn góp vốn…………………………………

Giá trị vốn đã thực góp:…………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ sở hữu:………………………………………………………………………………………………….

(3). …..

 

  1. Thành viên là tổ chức

(1). Tên tổ chức: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………………………………………………………………………………………….. – Địa chỉ: …………………………. …………………………………………………………………

  • Quyết định thành lập (hoặc đăng ký kinh doanh) số………..ngày………………………

Người đại diện phần vốn góp:

Họ và tên ………………………………….. Giới tính:………………………………

Quốc tịch ……………. ………………………….. Sinh ngày: ………./……../………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………… E-mail: ………………………………………..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: …………….cấp ngày………..

Số vốn góp theo đăng ký:…………………….Thời hạn góp vốn………………………..

Giá trị vốn đã thực góp:………………………………………………………………………….

Tỷ lệ sở hữu:…………………………………………………………………………………………

(2)….

 

…, ngày…… tháng………. năm …….

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu)

Xem thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191