Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu

Phụ lục số 01E

Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012

của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giấy đăng ký chào bán trái phiếu/trái phiếu có bảo đảm

Trái phiếu:.(tên trái phiếu)

 Kính gửi:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 

 1. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán:
 2. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ):
 3. Tên giao dịch:
 4. Vốn điều lệ:
 5. Địa chỉ trụ sở chính:
 6. Điện thoại: Fax:
 7. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
 8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

–          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm …… do Sở Kế hoạch và Đầu tư …… cấp (nêu toàn bộ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu và các lần thay đổi)

–          Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

–          Sản phẩm/dịch vụ chính:

 1. Giới thiệu về tổ chức nhận bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm) :
 2. Tên tổ chức nhận bảo đảm:
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm …… do Sở Kế hoạch và Đầu tư …… cấp (nêu toàn bộ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu và các lần thay đổi).
 4. Trụ sở chính:
 5. Người đại diện theo pháp luật
 6. Phương thức bảo đảm (bằng bảo lãnh thanh toán hay bảo đảm bằng tài sản)

III.                Mục đích chào bán trái phiếu

 

 1. Trái phiếu đăng ký chào bán:
 2. Tên trái phiếu:
 3. Loại trái phiếu:
 4. Thời hạn trái phiếu: … năm
 5. Kỳ hạn trả lãi:
 6. Mệnh giá trái phiếu: đồng
 7. Số lượng trái phiếu chào bán:
 8. Giá bán dự kiến: đồng/trái phiếu
 9. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: trái phiếu
 10. Thời gian dự kiến chào bán:
 11. Tỷ lệ số trái phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số trái phiếu hiện có:
 12. Thời gian đăng ký mua trái phiếu dự kiến: từ ngày …. đến ngày …..
 13. Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh chào bán, đại lý chào bán hay đấu giá):

 

 1. Các bên liên quan:
 2. Tổ chức bảo lãnh chào bán:
 3. Tổ chức tư vấn:
 4. Tổ chức kiểm toán

 

 1. Cam kết của tổ chức phát hành:
 2. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua trái phiếu chịu thiệt hại.
 3. Chúng tôi cam kết:
 • Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 • Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

 • Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch.

 • Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VII. Hồ sơ kèm theo:

 1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chào bán trái phiếu;
 2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
 3. Bản cáo bạch;
 4. Cam kết bảo lãnh chào bán (nếu có);
 5. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
 6. (Các tài liệu khác nếu có).

 

 

…, ngày … tháng … năm …

(tên tổ chức chào bán)

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191