Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề bổ nhiệm cán bộ, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTr-Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Về việc bổ nhiệm cán bộ……

Kính gửi: – ( Tên cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ)

– (Chức vụ người có thẩm quyền bổ nhiệm- Ông/Bà:………)

1. Nêu nhu cầu, lý do bổ nhiệm cán bộ, sự cần thiết phải bộ nhiệm cán bộ; Tóm tắt về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ để đề xuất nhân sự cụ thể.

– Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc cụ thể được giao, định hướng phát triển của cơ quan, tổ chức;

– Nhu cầu của cán bộ đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức(nêu rõ lý do cần thiết phải bổ nhiệm cán bộ);

– Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

2.Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan, tổ chức. Đề nghị (Chức vụ người có thẩm quyền bổ nhiệm- Ông/Bà:………) xem xét, bổ nhiệm Ông/Bà……………………….. giữ chức vụ……………….tại cơ quan/tổ chức.

3. Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ kèm theo gồm:

– Bản tóm tắt về lý lịch người được đề nghị bổ nhiệm;

– Bản tóm tắt quá trình công tác;

– Bản tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của người được đề nghị bổ nhiệm cán bộ.

– Kết quả lấy phiếu tín nhiệm;

………

Kính đề nghị [( Tên cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ); (Chức vụ người có thẩm quyền bổ nhiệm- Ông/Bà:………)] xem xét, quyết định bổ nhiệm Ông/Bà……………………….. giữ chức………………. tại cơ quan/tổ chức……………………/.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT; TC

 

 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191