Tờ trình tiếp khách kỷ niệm

Mẫu Tờ trình tiếp khách kỷ niệm


CÔNG TY….

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH TIẾP KHÁCH KỶ NIỆM

V/v tiếp khách kỷ niệm … năm thành lập công ty……

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty

                                                      ………….

Căn cứ Thông báo số:…/TB-CT… việc chuẩn bị kỷ niệm …năm thành lập công ty….;

Căn cứ  Biên bản cuộc họp ngày…/…/…. về kế hoạch thực hiện kỷ niệm…………;

Căn cứ Danh sách các vị khách mời tham gia.

Theo kế hoạch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ….năm thành lập công ty, việc đón tiếp các đơn vị khách mời sẽ được diễn ra tại địa điểm….. như sau:

Thời gian : bắt đầu từ….h/…./….

  • Đại diện bộ phận sẽ tiếp…..
  • Đại diện bộ phận tiếp………
  • …………………………………….

Kế hoạch, lịch trình được của việc tiếp khách  sẽ diễn ra cụ thể như trên. Thay mặt ban quản lý … của công ty trình lên  Ban lãnh đạo xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

TM.Ban quản lý

( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191