Mẫu Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

Mẫu số: 01-6/ĐNHT Mẫu Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VIỆT NAM (*)

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số….. ngày …)

 

Form No: 01-6/ĐNHT

A list of  Value-added Tax (VAT) refund over  goods and
services purchased by Diplomatic staff in Vietnam (*)

(Attached to the Notice of preposal for Refund of tax collected No…… dated……..)

 

  • Ông/Bà (Mr/Ms):………………………………………………………………………………….

     

  • Cơ quan công tác(Mission): ……………………. Chức vụ(Position) …………………

  • Chứng minh thư số (ID card No):………..

Ngày cấp (date of issue)……. Ngày hết hạn (date of expiry)

  • Mã số thuế ( tax code):………. ………………………… …………………………

–  Đề nghị đ­ược hoàn thuế GTGT vào tài khoản số …………. tại ngân hàng …………. cho những hàng hoá, dịch vụ hoặc cho xăng dùng (cho xe cá nhân mang biển số: ……     ) mua trong quý  …năm … dùng dùng cho viên chức ngoại giao.

(request to refund VAT at the account No………………..  in the bank……………… over goods and services or carburant  (for personal vehicle Plate No …………..) purchased on quarter …  year ….    by the Diplomatic staff)

                                                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

 

No

 

 

 

 

 

 

Hoá đơn

 

số,ngày

phát hành

Invoice No.,date

 

 

 

 

 

 

Tên và

 

mã số thuế

nhà cung cấp

Supplier’s

 name

& tax code

 

 

 

 

Tên hàng hoá,

 

dịch vụ

Name of purchased

 goods & services

 

 

 

 

 

Đơn vị

 

tính

Unit

 

 

 

 

 

 

Số lượng

 

Quantity

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh số mua

 

chưa có thuế GTGT

Purchased price

without VAT

 

 

 

Tiền thuế GTGT

 

Refundable tax

 

 

 

 

 

 

Cục Lễ tân duyệt về danh mục,

 

số lượng hàng hoá,

dịch vụ

Certification  of the

Protocol Department

about kind and quantity

of goods and services

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
 

 

 

        
(Tổng cộng)

 

(Total)

   

 

 

Tr­ưởng cơ quan đại diện hoặc

Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

Signed by Head or Deputy Head of  Mission and stamp

 

 

 

Cục Lễ tân  Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận ng­ười khai đ­ược hoàn thuế GTGT đối với:

 

– xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định l­ượng cho xe ô-tô mang biển số nêu trên;

– hàng hoá, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hoá dịch vụ mua trong hoá đơn số : ………………

 

The Protocol Department-MOFA certifies that the Diolomatic staff  enjoys  VAT refund for:

 – over carburant according to the quota  for the above-mentioned  Vehicle Plate No

– over goods or services mentioned above except for  those of  invoice(s)No : …………………… .

 

………….. , ngày… tháng… năm…

……., date…month…year..

 

Cục tr­ưởng Cục Lễ tân Nhà nước

Director of Protocol Department

 

 

(*) – Khai và gửi Cục Lễ tân Nhà nước BNG 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of MOFA)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191