Mẫu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

PHỤ LỤC SỐ 08: BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng)

PHỤ LỤC SỐ 08

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng)

TÊN CÔNG TY
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:         /

…………, ngày … tháng … năm……

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

 1. Cổ phiếu dự kiến phát hành
 2. Tên cổ phiếu phát hành:
 3. Vốn điều lệ:
 4. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành):
 5. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành):
 6. Loại cổ phiếu:
 7. Mã chứng khoán (nếu có):
 8. Mệnh giá:
 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
 10. Mục đích phát hành:
 11. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 12. Ngày giao dịch không hưởng quyền:
 13. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành:
 14. Kết quả phát hành cổ phiếu
 15. Số cổ phiếu đã phân phối:
 16. Số cổ đông được phân phối:
 17. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:
 18. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày….), trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

 • Số lượng cổ phiếu quỹ:

III. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

 1. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

 

 

…, ngày … tháng … năm ..
(Tổ chức phát hành)
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191