Mẫu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

PHỤ LỤC SỐ 06: MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng)

PHỤ LỤC SỐ 06

MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng)

TÊN CÔNG TY
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:         /

…………, ngày … tháng … năm……

 

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 1. Giới thiệu về tổ chức phát hành
 2. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ):
 3. Tên giao dịch:
 4. Địa chỉ trụ sở chính:
 5. Điện thoại:                                             Fax:
 6. Mã chứng khoán (nếu có):
 7. Vốn điều lệ:
 8. Nơi mở tài khoản:                                 Số hiệu tài khoản:
 9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm … do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp.

 • Ngành nghề kinh doanh chính:                   Mã số:

 • Sản phẩm/dịch vụ chính:

 • Tổng mức vốn kinh doanh:

 1. Mục đích phát hành cổ phiếu: (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 1. Tên cổ phiếu:
 2. Loại cổ phiếu:
 3. Mệnh giá cổ phiếu:
 4. Tổng số cổ phần:
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ:
 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu):
 10. Nguồn vốn:
 11. Thời gian thực hiện:
 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 13. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

 1. Các bên liên quan (nếu có)
 2. Hồ sơ kèm theo
 3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 4. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 5. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua;

 

 

…, ngày … tháng … năm ..
(Tên tổ chức phát hành)
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191