Mẫu Báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị

PHỤ LỤC V: BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/ 8 /2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/ 8 /2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

– Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

– Báo cáo quý (năm):…. từ…. đến…..

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu Dự phòng đã trích lập đầu kỳ Dự phòng phải trích lập cuối kỳ Số dự phòng trích lập trong kỳ
I. Dự phòng toán học      
1. Dự phòng rủi ro bảo hiểm

– Sản phẩm 1 …

– Sản phẩm 2…

2. Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết đơn vị:

– Sản phẩm 1 …

– Sản phẩm 2…

     
II. Dự phòng bồi thường

– Sản phẩm 1 …

– Sản phẩm 2…

     
III. Dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán bổ sung      
IV. Tổng cộng      

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 

…. Ngày…tháng….năm

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên gia tính toán

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng Giám đốc (Giám đốc)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191