Mẫu Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

PHỤ LỤC 12: CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Thông s 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIM
(LOGO CỦA CƠ SỚ ĐÀO TẠO)
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

CHNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM (1)

Ông/Bà (2)                   : NGUYỄN VĂN A (3)

Ngày sinh                   : 01/3/1975 (2)

Số CMND/Hộ chiếu    : 123456789                      Ngày cấp: 23/4/2002                             Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú       : số 123 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIM (4)

* Chương trình đào tạo gồm:(6)

1– Chương trình đào tạo cơ bản về bảo hiểm

2- Chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm X (7)

 

* Chứng chỉ được cấp theo Quyết định số …….ngày …..tháng ……năm ……… của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm – Cục Quản lý,giám sát bảo hiểm – về việc chấp thuận danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm (6)

 

 

 

Số Chứng chỉ: (8)

…….., ngày … tháng … năm … (8)
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐÀO TẠO(9)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inhoa, cỡ chữ 23, kiểu chữ đứng và đậm;(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inthường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng và đậm;
(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inthường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng;(6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inthường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm;
(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inhoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng;(7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inthường, cỡ chữ 13, kiểu chữ nghiêng;
(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inhoa, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng và đậm;(8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inthường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng;
 (9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ inhoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm.

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191