Mẫu Chứng chỉ hành nghề kế toán

Mẫu Chứng chỉ hành nghề kế toán

PHỤ LỤC SỐ 05: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

———–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

ACCOUNTING PRACTICE CERTIFICATE

Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Minister of Finance

 

Ảnh

(3×4)

 

Cấp cho Ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:
………………………………………………………
Năm sinh/Date of birth:……………………………
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality…………………
Đạt kết quả kỳ thi Kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức tháng … năm …

Has passed the Accounting practice’s Certificate (APC) examination organised by the Ministry of Finance on ………

Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Số chứng chỉ HNKT/APC No.: ……………………/KET

Chữ ký/Accountant’s signature:

 

KT. BỘ TRƯỞNG/MINISTER

THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER

(Ký‎‎, họ tên, đóng dấu)

 

  
  

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191