Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số: 03/NTNN TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ %  trên doanh thu tính thuế)

[01]  Kỳ tính thuế:  tháng ……….. năm ……….. (hoặc lần phát sinh)  Tháng         Lần phát sinh

[02]  Lần đầu   [    ]                            [03] Bổ sung lần thứ    [    ]

 

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………………………        [08]Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: …………………………………………….          [11] E-mail: ………………………

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: ………………………………………….  [16]Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ………………………………………………………… [19]E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung công việcMã số thuếHợp đồng số..

ngày… tháng…

Số tiền thanh toán kỳ nàyNgày

thanh toán

Thuế TNDN
Doanh thu tính thuếTỷ lệ thuế TNDNSố thuế được miễn giảm theo Hiệp địnhThuế TNDN phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9=6×7-8)
Cộng:

Tổng số thuế TNDN phải nộp kỳ này (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …....tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191