Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 04/PCC: Phiếu cung cấp thông tin địa chính
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT …………………..

………………………………………………………….

—————–

Số:             /PCC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

                                                       ……….., ngày………tháng……..năm………….

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Phòng Công chứng số …… tỉnh/thành phố…………………….

 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ………./PYCCC ngày ……../……./………. của Quý Phòng như sau:

 

 • Tên người sử dụng đất: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 • Thửa đất số: ……………………………………

   

 • Tờ bản đồ số:……………………………………

 • Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………..

 • Diện tích:……………………….m2, (bằng chữ: ………………………………………….)

 • Hình thức sử dụng:      + Sử dụng chung:…………..m2

 • Sử dụng riêng:……………m2

 • Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………..

 • Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………………………

 • Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 • Những hạn chế về quyền sử dụng: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                                                          

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191