Mẫu Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH (V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp)

TÊN DOANH NGHIỆP

SỐ: ……../QĐ – …….

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====0O0=====

……….., ngày ………. tháng ……  năm ……..

 QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp)

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ DOANH NGHIỆP …………..

 

–          Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

–          Căn cứ Nghị định 88/2006/NĐ – CP ban hành ngày 28/09/2006 về đăng ký kinh doanh;

–          Căn cứ vào Điều lệ Công ty …………………..

 

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuyển đổi hình thức công ty ……………. sanh hình thức Công ty …………………, cụ thể như sau:

1.Tên công ty được chuyển đổi:

Tên tiếng việt: ………………………………….

Tên giao dịch anh: …………………………

Tên viết tắt: …………………………

Trụ sở chính:  ………………………………………………….

  1. Tên công ty sau khi chuyển đổi:

Tên tiếng việt: ………………………………….

Tên giao dịch anh: …………………………

Tên viết tắt: …………………………

Trụ sở chính:   …………………………

  1. Thời hạn chuyển tài sản, phần vốn góp của Công ty ………………… thành tài sản, phần vốn của công ty: ngày ………………….
  2. Phương án sử dụng lao động: chuyển số lao động đã ký kết hợp đồng lao động từ Công ty ………….sang công ty …………….

Sau khi chuyển đổi sẽ hoạt động theo mô hình công ty ………., hoạt động độc lập, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

  1. Vốn điều lệ: ………….
  2. Ngành nghề kinh doanh: ……………………..
  3. Thành viên/ cổ đông công ty: ………………………….
  4. Người đại diện theo pháp luật: ………………………..
  5. Thời hạn thực hiện chuyển đổi: ngày …………………..

Điều 2: Các Ông, bà trong Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Chủ doanh nghiệp, Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

 

Nơi nhận:

–          Phòng ĐKKD – SKHĐT;

–          Như điều 2;

–          Lưu VT.

TM CÔNG TY…….

(HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP ……..)

 

 

 

……………………………………….

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191