Mẫu Quyết định xuất bản bản phẩm

Mẫu số 6: QUYẾT ĐỊNH XUẤT BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Tên cơ quan chủ quản:….

Tên nhà xuất bản:…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số:……/QĐ-……..(tên NXB viết tắt)

………. ngày…. tháng…. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH XUẤT BẢN

GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN…………..

 

 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

 • Căn cứ Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ;

 • Căn cứ tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản………. quy định tại Giấy phép thành lập nhà xuất bản số:…./GP-BTTTT ngày…. tháng… năm…

 • Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số…../….. ngày…. tháng…. năm… của Cục Xuất bản;

 • Theo đề nghị của Tổng biên tập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất bản xuất bản phẩm có tên “………………………….”

 • Tác giả (dịch giả)…………………………………………………………………….

 • Số trang:……………….. (bằng chữ:………………………………………………)

 • Khuôn khổ:…………………………………….. cm;

 • Số lượng in:……………………………………. bản (bằng chữ…………………)

 • Đối tác liên kết xuất bản (nếu có)………………………………………………..

 • Tên cơ sở in ………………… địa chỉ………………………………………………..

 • Mã số sách chuẩn quốc tế -ISBN(nếu có)………………………………

 • Địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm (nếu có)………………………

 

Điều 2. Số đăng ký kế hoạch xuất bản phải in trên xuất bản phẩm:………

(ghi theo hướng dẫn tại mẫu số 4 ban hành kèm Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Điều 3. Quyết định này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại nhà xuất bản, 01 bản lưu tại cơ sở in (hoặc đơn vị có website đăng tải) và có giá trị để in hoặc đăng tải xuất bản phẩm một lần.

Điều 4. Quyết định này có thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký.

Quyết định bị tẩy xóa, sửa chữa, photocopy không có giá trị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu …

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191