Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B02-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 201 …

Đơn vị tính: ……….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)

4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

{30=20+(21-22)-25}

10. Thu nhập khác

11. Chi phí khác

12. Lợi nhuận khác (40=31-32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)

17. Lãi trên cổ phiếu (*)

01

 

02

10

11

20

21

22

25

30

 

31

32

40

50

51

52

60

70

VI.28

 

VI.29

 

VI.30

 

VI.31

VI.32

 

 

 

 

 

 

 

VI.33

VI.34

  

 


Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191