Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B03-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Năm …

Đơn vị tính: ……….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    
1. Lợi nhuận trước thuế01   
2. Điều chỉnh cho các khoản    
– Khấu hao TSCĐ

 

– Các khoản dự phòng

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

– Chi phí lãi vay

02

 

03

04

05

06

   
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động08   
– Tăng, giảm các khoản phải thu09   
– Tăng, giảm hàng tồn kho10   
– Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)11   
– Tăng, giảm chi phí trả trước.12   
– Tiền lãi vay đã trả13   
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp14   
– Tiền khu khác từ hoạt động kinh doanh15   
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh16   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20   
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác21   
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22   
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác23   
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác24   
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25   
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác26   
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia27   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30   
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính    
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31   
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành32   
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được33   
4. Tiền chi trả nợ gốc vay34   
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính35   
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40   
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50   
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60   
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61   
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)70VII.35  

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại «Mã số»

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191