Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B03-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm …

Đơn vị tính: ……….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác01   
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ02   
3. Tiền chi trả cho người lao động03   
4. Tiền chi trả lãi vay04   
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp05   
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh06   
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh07   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20   
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác21   
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22   
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác23   
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác24   
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25   
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác26   
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia27   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30   
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính    
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31   
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành32   
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được33   
4. Tiền chi trả nợ gốc vay34   
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính35   
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40   
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50   
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60   
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61   
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)70VII.35  

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số”.

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191