Mẫu Tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị

PHỤ LỤC III: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

PHỤ LỤC III

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn  triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

Doanh nghiệp bảo hiểm                                                                       Năm (Quý) báo cáo:

 

  1. PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ TRONG NĂM
  2. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:
  • Phí cơ bản:

  • Phí đóng thêm:

  1. Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị

(chi tiết theo từng năm hợp đồng: năm thứ nhất, thứ hai…)

  1. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị: (A-B)
Tên quỹSố dư đầu kỳTăng/giảm trong kỳSố dư cuối kỳ
Số tiềnSố đơn vị quỹGiá bánGiá muaSố tiềnSố đơn vị quỹGiá bánGiá muaSố tiềnSố đơn vị quỹGiá bánGiá mua
Quỹ A            
Quỹ B            
Quỹ C            
……..            
  1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
Tài sảnQuỹ AQuỹ BQuỹ CGhi chú
– Tiền    
– Danh mục các khoản đầu tư (liệt kê chi tiết)    
– Các tài sản khác (chi tiết theo từng loại tài sản)    
Tổng tài sản    

III. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Nội dungQuỹ AQuỹ BQuỹ CGhi chú
Thu nhập/Doanh thu

– Phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ (tương ứng với mục C Phần I)

– Thu nhập từ hoạt động đầu tư (chi tiết theo danh mục các khoản đầu tư, tương ứng với danh mục các khoản đầu tư tại Phần II)

– Thu khác

    
Tổng thu nhập/Tổng doanh thu    
Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh mục phù hợp với quy định, cụ thể:

– Phí bảo hiểm rủi ro:

– Phí quản lý hợp đồng:

– Phí chuyển đổi quỹ:

– Phí huỷ bỏ hợp đồng:

– Chi phí hoạt động đầu tư: đây là khoản phí ngân hàng, các loại phí trả cho bên thứ 3)

    
Tổng chi phí    
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí    
Thu nhập chưa phân chia chuyển từ kỳ trước sang    
Thu nhập phân chia

–       Cho chủ hợp đồng:

–       Cho Chủ sở hữu (tối đa bằng với tỷ lệ phí quản lý quỹ đã được phê chuẩn):

–       Cho chủ sở hữu (tương ứng với thu nhập từ quỹ mồi):

    
Thu nhập chưa phân chia chuyển sang năm sau    

Ghi chú:

  • Số dư cuối kỳ tại bảng I thống nhất với số liệu tổng tài sản của từng quỹ;

  • Tăng giảm trong kỳ tại bảng I thống nhất với số chênh lệch giữa thu nhập và chi phí và khoản thu nhập phân chia trong năm

 

PHỤ LỤC IV

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn  triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

Doanh nghiệp bảo hiểm:

Kỳ báo cáo: Tháng…. Năm…

Chỉ tiêuĐơn vịNăm hiện tại
Tháng 1Luỹ kế
I. Hợp đồng khai thác mới

1. Số lượng hợp đồng

2. Số tiền bảo hiểm

3. Phí bảo hiểm

4. Phí BH khai thác mới quy năm

5. Phí BH KTM  quy năm bình quân 1 hợp đồng

6. Phí BH KTM  bình quân 1 hợp đồng

 

 

Triệu đ

Triệu đ

Triệu đ

Triệu đ

Triệu đ

   
II. Số lượng HĐ huỷ bỏ/chấm dứt hiệu lực

1. Số lượng hợp đồng huỷ bỏ trong thời gian cân nhắc

2. Số lượng hợp đồng huỷ bỏ/chấm dứt hiệu lực sau thời gian cân nhắc

    
2.1. Do không nộp phí bảo hiểm

2.2. Do phát sinh sự kiện bảo hiểm

2.3. Do khách hàng có đơn chấm dứt hiệu lực hợp đồng

2.4. Do các nguyên nhân khác

    
III. Hợp đồng khôi phục hiệu lực    
IV. Phí đầu tư thêm:

1. Số hợp đồng có đầu tư thêm

2. Phí đầu tư thêm

3. Phí đầu tư thêm/Phí BH

 

 

triệu đ

%

   
V. Hợp đồng hiệu lực cuối kỳ

1. Số lượng hợp đồng

2. Phí bảo hiểm

 

 

Triệu đ

   
V. Phí đầu tư thêm:

1. Số hợp đồng có đầu tư thêm

2. Phí đầu tư thêm

3. Phí đầu tư thêm/Phí BH

 

 

triệu đ

%

   
VI. Đại lý

1. Số đại lý được đào tạo bán sản phẩm LKĐV

2. Số đại lý được cấp chứng chỉ bán sản phẩm LKĐV

3. Số đại lý đang hoạt động (bán sản phẩm LKĐV) đầu kỳ

4. Số đại lý bán LKĐV nghỉ việc trong kỳ

5. Số đại lý được phép bán LKĐV cuối kỳ

6. Tổng số đại lý đang hoạt động cuối kỳ

    
VII. Phân tích lựa chọn quỹ (% phí bảo hiểm)

1. Quỹ Cổ phiếu

2. Quỹ Trái phiếu

3. Quỹ Tiền tệ

4. Quỹ Tăng trưởng

5. Quỹ ổn định, cân bằng

6. Quỹ mạo hiểm

%   
VIII. Dao động về giá đơn vị quỹ cuối kỳ

1. Quỹ Cổ phiếu

2. Quỹ Trái phiếu

3. Quỹ Tiền tệ

4. Quỹ Tăng trưởng

5. Quỹ ổn định, cân bằng

6. Quỹ mạo hiểm

đồng   
IX. Chỉ số VN Index cuối kỳ    
X. Số đơn vị các quỹ và giá trị tài sản ròng

1. Quỹ Cổ phiếu

2. Quỹ Trái phiếu

3. Quỹ Tiền tệ

4. Quỹ Tăng trưởng

5. Quỹ ổn định, cân bằng

6. Quỹ mạo hiểm

7. Tổng giá trị các đơn vị từ quỹ mồi

8. Tổng giá trị các đơn vị từ chủ hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

triệu đ

triệu đ

   
XI. Thống kê số lượng phản hồi của khách hàng

1. Thu phí

2. Dịch vụ đại lý

3. Dịch vụ của Công ty

4. Tư vấn bảo hiểm sai quy định

5. Giá đơn vị quỹ

6. Các vấn đề khác

7. Tổng cộng số trường hợp than phiền

    
XII. Thống kê số lượng những vấn đề khách hàng quan tâm:

1. Yêu cầu được đại lý tư vấn

2. Về quyền lợi bảo hiểm

3. Chi phí liên quan đến hợp đồng bảo hiểm

4. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

5. Các loại quỹ đầu tư

6. Đầu tư thêm

7. Hoán đổi các quỹ

8. Điều chỉnh định hướng đầu tư các quỹ

9. Bán các đơn vị quỹ

10. Chương trình khuyến mãi

11. Vấn đề khác

12. Tổng cộng các trường hợp

    

Lưu ý: Đối với các vấn đề khác tại mục XI và XII, doanh nghiệp bảo hiểm liệt kê tóm tắt nội dung phản hồi của khách hàng ở cuối bảng.

Ý kiến đánh giá của chuyên gia tính toán về hoạt động của quỹ, đánh giá mức độ phù hợp giữa tài sản và trách nhiệm của quỹ liên kết đơn vị, kèm theo số liệu chứng minh.

 

Chuyên gia tính toán

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

… ngày… tháng…năm …

Tổng giám đốc

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191