Mẫu Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 2: TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU T­Ư XÂY DỰNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Chủ đầu tưCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-
Số:

………., ngày……… tháng……… năm……….

 

TỜ TRÌNH  THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT  DỰ ÁN ĐẦU T­Ư XÂY DỰNG

(NHÀ Ở………………………….)

Kính gửi:    (cơ quan quyết định đầu tư)

 • Căn cứ Nghị định số… ngày… của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;

 • Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư­ xây dựng nhà ở ..(nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân hay nhà ở thu nhập thấp)…….. với các nội dung chính sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu t­ư:
 3. Tổ chức t­ư vấn lập dự án:
 4. Chủ nhiệm lập dự án:
 5. Mục tiêu đầu tư­ xây dựng:
 6. Nội dung và quy mô đầu tư­ xây dựng:
 7. Địa điểm xây dựng:
 8. Diện tích sử dụng đất:
 9. Ph­ương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
 10. Loại, cấp công trình:
 11. Phư­ơng án giải phóng mặt bằng, tái định cư­ (nếu có):
 12. Tổng mức đầu t­ư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

 • Chi phí xây dựng:

 • Chi phí thiết bị:

 • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)­:

 • Chi phí khác:

 • Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu t­ư:
 2. Hình thức bán, cho thuê, thuê mua:
 3. Giá bán, cho thuê, thuê mua:
 4. Hình thức quản lý dự án:
 5. Thời gian thực hiện dự án:
 6. Các ưu đãi, cơ chế đặc thù:
 7. Các nội dung khác:
 8. Kết luận:

Chủ đầu tư­ trình..(cơ quan thẩm quyền quyết định đầu tư)…. thẩm định, phê duyệt dự án đầu t­ư xây dựng dự án …………………………

 

Nơi nhận:
– Như trên,
– Lưu:

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191