Mẫu Đề cương chi tiết dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA

PHỤ LỤC 2a: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

PHỤ LỤC 2a. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA

(Tên dự án)

(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên đơn vị đề xuất dự án)

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

 1. Tên dự án:
 2. Mã ngành dự án[1]:
 3. Tên nhà tài trợ:
 4. Cơ quan chủ quản:
 5. a) Địa chỉ liên lạc: …………… b) Số điện thoại/Fax: ……………
 6. Đơn vị đề xuất dự án:
 7. a) Địa chỉ liên lạc: …………… b) Số điện thoại/Fax: ……………
 8. Chủ dự án dự kiến:
 9. a) Địa chỉ liên lạc: …………… b) Số điện thoại/Fax: ……………
 10. Thời gian dự kiến thực hiện dự án[2]:
 11. Địa điểm thực hiện dự án:
 12. Tổng vốn dự kiến của dự án: ………………. USD

Trong đó:

 • Vốn ODA dự kiến: ………………. nguyên tệ, tương đương ………………. USD

(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Đề cương chi tiết dự án)

 • Vốn đối ứng dự kiến: ………………. VND, tương đương với ………………. USD
 1. Hình thức cung cấp ODA
 2. a) ODA không hoàn lại o
 3. b) ODA vay ưu đãi o
 4. c) ODA vay hỗn hợp o

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA

 1. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án
 2. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hưởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liên quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó.
 3. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án.
 4. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất.
 5. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án đề xuất.
 6. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ
 7. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.
 8. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.
 9. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.

III. Mục tiêu của dự án

 1. Mục tiêu dài hạn
 2. Mục tiêu ngắn hạn
 3. Các kết quả chủ yếu của dự án

Kết quả dự kiến đạt được của dự án (theo từng cấu phần nếu có)

 1. Cấu phần, hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hoạt động chủ yếu theo từng kết quả của dự án (trong đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần) và nguồn lực dự kiến tương ứng.

 1. Kiến nghị cơ chế tài chính trong nước đối với dự án
 2. Đối với vốn ODA:

Vốn ODA: ………………. nguyên tệ, tương đương ………………. USD, trong đó:

 • Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp ………………. % tổng vốn ODA
 • Cho vay lại ………………. ……………….  % tổng vốn ODA
 1. Đối với vốn đối ứng

Vốn đối ứng ………………. VND,

Trong đó: – Hiện vật: tương đương ………… VND  Tiền mặt ……….. VND

Nguồn vốn đối ứng được huy động theo một hoặc một số hình thức sau:

 • Vốn ngân sách trung ương cấp phát: ………………. VND (…%) tổng vốn đối ứng
 • Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): ………………. VND (…%) tổng vốn đối ứng

VII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

 1. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án
 2. Khái quát cơ chế làm việc, quan hệ giữa các cơ quan: cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, nhà tài trợ và các bên tham gia khác để thực hiện và quản lý dự án.
 3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án dự kiến sẽ được giao thực hiện dự án.

VIII. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án

 1. Phân tích sơ bộ hiệu quả của dự án
 2. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện.
 3. Đánh giá tác động kinh tế, môi trường và xã hội đối với ngành, lĩnh vực và địa phương
 4. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.

…….. ngày….. tháng ……. năm

Thủ trưởng đơn vị đề xuất dự án

(ký tên và đóng dấu)

[1] Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

[2] Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191