Biên bản quản lý tài sản

Mẫu Biên bản quản lý tài sản


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN QUẢN LÝ TÀI SẢN

Hôm nay , ngày … tháng … năm …. tại ……… đã tiến hành cuộc họp bàn giao quản lý tài sản giữa …… ( bên giao ) và ……. ( bên nhận ) thực hiện theo Hợp đồng ….. ngày …./…./….

Thành phần tham gia :

Bên giao :

  • Ông ……
  • CMND số …… cấp ngày …/…/… tại ……….
  • Địa chỉ :

Bên nhận :

  • Ông ……
  • CMND số …… cấp ngày …/…/… tại ……….
  • Địa chỉ :

Nội dung bàn giao :

Bên …….. đã tiến hành bàn giao tài sản cho Bên …. theo bảng thống kê sau :

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1            
2            
…..            
Cộng    

Tổng giá trị bằng số :

Bằng chữ :

Kể từ ngày …/…/…. , số tài sản trên sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm quản lý

Biên bản này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau .

BÊN GIAO

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

BÊN  NHẬN

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191