Hợp đồng môi giới tìm kiếm nguồn vốn cho công ty

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hợp đồng môi giới tìm kiếm nguồn vốn cho công ty


Luật sư Tư vấn Bộ luật Dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

2./ Luật sư tư vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

(V/v: Tìm kiếm nguồn vốn cho công ty)

Số: ………../HĐMG

-Căn cứ vào Luật thương mại số: 36/2005/QH11

-Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên,

Hôm nay, ngày …  tháng … năm 2018, …………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………………………….. cấp ngày ……………….. tại ………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………….

Tài khoản: ………………………. tại Ngân hàng: ……………………………………

Hotline: ………………..………….                   Email:………………………..……….

Người đại diện: Ông (bà) …………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………

Số CMND: ……………………….. Cấp ngày ………………… tại ………………………………..

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): ……………………………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………………………….. cấp  ngày ……………….. tại ……………………………………………….

Mã số thuế: …………………………….

Tài khoản: ………………………. tại Ngân hàng: ……………………………………

Hotline: ………………..……………              Email:…………………………….

Người đại diện: Ông (bà) …………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………

Số CMND: ……………………….. Cấp ngày ……………………..……. tại ……………………………

Sau quá trình trao đổi, bàn bạc Bên A và Bên B đã cùng thống nhất thỏa thuận Hợp đồng môi giới với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới tìm kiếm nguồn vốn/nhà đầu tư vào dự án …………………………..…… do Bên B làm chủ (dự án/đầu tư).

2.2. Nội dung

-Mục tiêu:……………………………………………………………………………………………………………

-Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………

-Vốn cần huy động:………………………………………………………………………………………………

-Thời gian, tiến độ thực hiện:…………………………………………………………………………………

-Phương án:………………………………………………………………………………………………………..

-Chính sách thu hút nguồn đầu tư: ………………………………………………………………………..

-Các nội dung khác:……………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1.Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: ………% trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2.2.Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam theo phương thức ……………….

2.3.Việc thanh toán được chia làm ..… lần.

-Lần thứ nhất: ……. % trị giá hợp đồng ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

-Lần thứ hai: ……… % trị giá hợp đồng khi …………………………………………………………….

-Lần thứ ba: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi………………………………………………….

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CÁC BÊN

3.1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm kiếm nguồn vốn bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác. Chi phí này bên B phải thanh toán cho bên A theo hóa đơn thu tiền theo quy định của cơ quan quảng cáo.

3.2. Bên A có quyền biết về thông tin công ty, thông tin về dự án, chính sách thu hút nguồn vốn, quyền và lợi ích hợp pháp khi đầu tư vốn cho công ty B

3.3. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng huy động vốn mà bên A được môi giới.

3.4. Bên A phải tạo điều kiện cho Bên B gặp mặt nhà đầu tư và hỗ trợ Bên B trong việc đàm phán và giao kết hợp đồng

3.5. Bên B ………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Cung cấp thông tin nhà đầu tư trung thực, chính xác.

4.2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên B

4.3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4.4. Không được tham gia tự ý thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có ủy quyền của bên B.

4.5. Bên A có nghĩa vụ …………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hoạt động huy động vốn đầy đủ chính xác

5.2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

5.3. Hỗ trợ Bên A trong việc tư vấn đối tác về nghiệp vụ chuyên môn của Bên B.

5.4. Bên B phải ……………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 6: PHẠT & BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

6.1. Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất 2,5%/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá 10 (mười) ngày, nếu quá 10 (mười) ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

6.2. Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của Hợp đồng này.

6.3. Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu trách nhiệm ………………………………………………………………………………………………………………..

 ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

7.2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới Tòa án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn của hợp đồng mà Bên A vẫn chưa tìm kiếm nguồn vốn cho Bên B và Bên A phải hoàn trả tiền cọc trước đó (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

8.2. Hợp đồng chấm dứt khi bên B đã tìm được nguồn huy động vốn, Bên B không được lấy lại tiền phí nếu chưa hết thời hạn hợp đồng.

8.3. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng phải trả lại gấp 2 lần phí đặt cọc.

ĐIỀU 9: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng hoặc ……………………………………………. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải ………………………………………………………………………………

Thời hạn của hợp đồng là ……. tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hợp đồng này được lập thành ……. bản, mỗi Bên giữ ….. bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

     ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Với những tư vấn về câu hỏi Hợp đồng môi giới tìm kiếm nguồn vốn cho công ty, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191