Hợp đồng Kinh tế sản xuất, cung cấp độc quyền

Mẫu Hợp đồng Kinh tế sản xuất, cung cấp độc quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: Sản xuất, cung cấp thuốc độc quyền)

Số: ………………./HĐKT

          – Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

          – Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005;

          – Căn cứ vào khả năng và nhu cầu  của hai bên;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 2017  tại ……………………………………………..  chúng tôi gồm có:

 

A/ Đại diện bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM AN PHÚ

 • Đại diện   :           Lê Xuân Long                  Chức vụ:  Giám đốc

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Tài khoản : …………………………

 • MST         : …………………………

 • Điện thoại :

B/ Đại diện bên B:

 • Đại diện   :                                                                   Chức vụ: Giám đốc

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Tài khoản :.

 • MST          :

 • Điện thoại  :

 

PHẦN I: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 1. Thương hiệuGối Thảo dược LFT: Là tài sản hữu hình và vô hình được tạo ra từ nhãn hiệu sản phẩm An Phú kết hợp bài thuốc độc đáo trong gối thảo dược sáng tạo bởi Công ty Cổ phần nghiên cứu sản xuất Dược phẩm An Phúđã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được thừa nhận bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Sản phẩm: Là các sản phẩm do Công ty Cổ phần nghiên cứu sản xuất Dược phẩm An Phú trực tiếp nghiên cứu, khai thác & phân phối cho Bên B để cung cấp cho khách hàng, các sản phẩm được quy định theo phụ lục đính kèm.

PHẦN II : CÁC ĐIỀU KHOẢN

Hai bên thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A chịu trách nhiệm Sản xuất, cung cấp gói thuốc (nằm trong gối Thảo dược) độc quyền cho bên B, với những thỏa thuận cụ thể như sau:

 • Trong thời gian 01 (Một) năm kể từ ngày ký kết hợp đồng Bên A sẽ đảm bảo cung cấp gói thuốc (nằm trong gối Thảo dược) đã đăng ký Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Bên A cho và chỉ cho Bên B. Bên A không cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
 • Bên A sẽ cử cán bộ có chuyên môn kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sản xuất thuốc và giải quyết các vấn đề phát sinh từ gói thuốc nếu có.
 • Bên A sẽ hỗ trợ cung cấp, bổ sung các giấy tờ pháp lý và các hồ sơ liên quan khác phục vụ hoạt động kinh doanh hợp tác của hai bên khi Bên B có yêu cầu.
 • Bên B cam kết đảm bảo số lượng gói thuốc đặt hàng trên 01 tháng là ……
 • Sau khi hết thời hạn 01 năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, nếu Bên B có nhu cầu Bên A sẽ đảm bảo việc tiến hành Nhượng quyền thương hiệu bài thuốc trong gói thuốc đang là đối tượng của Hợp đồng này lại cho Bên B. Phí nhượng quyền có thể thay đổi tùy thuộc tình hình kinh doanh, thị trường và các yếu tố thương mại khác.

 

ĐIỀU II: THỎA THUẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Số lượng gói thuốc mà Bên A sẽ cung cấp cho Bên B được dựa trên yêu cầu mà Bên B đặt hàng theo từng lần.

Thời gian đặt, chốt số lượng sản phẩm phải trước tối thiểu là …. ngày so với thời điểm giao sản phẩm. Bên A phải xác nhận về việc đồng ý nhận đặt sản phẩm hoặc từ chối nhận đặt sản phẩm bằng văn bản.

 

ĐIỀU III: THỜI GIAN TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

 • Ngày bắt đầu :                                    Ngày     08   tháng   05 năm 2017

 • Ngày dự kiến hoàn thành :                  Ngày     08   tháng   05 năm 2018

Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

          – Giá trị gói thuốc (nằm trong gối Thảo dược) là: …………………………VNĐ/Gói

Bằng chữ: (………………………………………………………………………………………….).

 

 • Thuế VAT 10%: …………………………VNĐ

Bằng chữ: (………………………………………………………………………………………….).

 

          – Hình thức thanh toán là bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty theo số:

Số tài khoản: …………………………

Chủ tài khoản: …………………………

Ngân hàng: …………………………

Chi nhánh: …………………………

 • Ngay sau khi bàn giao sản phẩm đã hoàn thành hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh toán.

Điều V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

 • Đảm bảo cung cấp sản phẩm thuốc của mình theo đúng loại, chất lượng, khối lượng được liệt kê trong phụ lục hợp đồng kèm theo cho và chỉ cho Bên B, không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác cho đến khi nào Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực và được thanh lý.

 • Đảm bảo chịu trách nhiệm về tác dụng của gói thuốc tới sức khỏe người dùng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng nếu có.

 • Hỗ trợ Bên B các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình sản xuất, hợp tác kinh doanh.

+ Trách nhiệm bên B:

 • Lập phương án kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận.

 • Nghiệm thu, tiếp nhận hàng hóa theo đúng số lượng đặt trước và thanh toán theo Điều 4 của Hợp đồng này.

 • Tuân thủ các quy định đảm bảo bí mật kinh doanh, nghiêm cấm việc phát tán bài thuốc chưa được sự đồng ý của Bên A, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Bên A.

Điều VI/ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

 • Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 • Nếu bên A sản xuất sản phẩm không đảm bảo yêu cầu chất lượng của sản phẩm thì phải tiến hành các biện pháp khắc phục.

 • Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

ĐIỀU VII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các Bên. Trong trường hợp hoà giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU VIII: BẢO MẬT

Mọi thông tin trao đổi liên lạc, các tài liệu và các thỏa thuận giữa các Bên sẽ được cam kết giữ bí mật tuyệt đối và chỉ được trao đổi với một Bên thứ Ba nào khác khi có sự chấp thuận của cả Hai Bên bằng văn bản.

ĐIỀU IX: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký; tức ngày …./…../2017;
  2. Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thoả thuận thống nhất bằng văn bản;
  3. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
 • Bên A hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;
 • Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này trước khi hoàn thành các công việc quy định tại Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

 

              ĐẠI DIỆN BÊN B                                                      ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: Sản xuất, cung cấp thuốc độc quyền)

Số: ………………./HĐKT

 

STT

TÊN, CHỦNG LOẠI THUỐC SỐ LƯỢNG
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2017

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                      ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191