HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Mẫu HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

Thanh Hóa, ngày 14tháng 08 năm 2014

 

 

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Số: 140814/2014/HĐLD

V/v : Nhà máy cấp nước sinh hoạt

Địa điểm : Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Giữa

CÔNG TY

CỔ PHẦN NHẬT VI

CÔNG TY

CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÙNG TÂM

 

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1: Mục đích liên danh

Điều 2: Trao đổi thông tin

Điều 3: Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng

Điều 4: Tên và phân công trong liên danh

Điều 5: Phân chia trách nhiệm quyền hạn giữa các thành viên trong liên danh, người đứng đầu liên danh

Điều 6: Nguyên tắc hoạt động của liên danh

Điều 7: Công tác tài chính kế toán

Điều 8: Trách nhiệm của mỗi bên trong liên danh

Điều 9. Nhân lực của các bên

Điều 10. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

Điều 11. Rủi ro và bất khả kháng

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

Điều 13: Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Điều 14: Sửa đổi, bổ sung

Điều 15: Quy định chung

Điều 16: Các điều khoản khác

 

 

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Dân sự ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 thông qua ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11;

Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của quốc hội khoá 12;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ nghị đinh số 15/2013/NĐ – CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành theo quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên.

Khả năng, năng lực hiện có về tài chính, thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm thi công công trình của các bên tham gia liên doanh

Căn cứ nhu cầu của các bên.

 

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2014 tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chúng tôi gồm:

 

 1. THÀNH VIÊN THỨ NHẤT:    

Bên A  :   CÔNG TY CP NHẬT VI

–  Đại diện : Ông Nguyễn Văn Hưng             Chức vụ: Giám đốc

–  Địa chỉ: Số nhà 101 Tân Phong, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

–  Điện thoại: 037. 8755884                        Fax: 037. 8755884

Email:

– Mã số thuế    : 2801017898 Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

– Cấp ngày       : 30/11/2006 ( Thay đổi lần 05 ngày 02 tháng 04 năm 2013).

 

 1. THÀNH VIÊN THỨ HAI: 

Bên B:   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÙNG TÂM

–  Đại diện : Ông Lê Văn Hùng              Chức vụ: Giám đốc

–  Địa chỉ: Khu đô thị Quảng Tân, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

–  Điện thoại: 0914330885                            Fax:

Email:

– Mã số thuế    : 2801741109 Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

– Cấp ngày       : 11/11/2011

 

Các bên cùng nhau thống nhất ký kết các hợp đồng liên danh với nội dung như sau:

Điều 1: Mục đích liên danh.

Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia nhận thầu và thi công công trình Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Điều 2: Trao đổi thông tin

2.1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,… của bên này gửi cho bên kia phải đưa ra bằng văn bản và được chuyển đến bên nhận.

2.2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.

 

Điều 3: Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng

3.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam.

3.2. Ngôn ngữ của Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt.

 

Điều 4: Tên và phân công trong liên danh.

4.1 Tên liên danh:

Liên danh CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VI và CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÙNG TÂM

4.2 Các thành viên liên danh: Liên danh gồm hai thành viên

 1. Công ty CP Nhật Vi
 2. Công ty CP xây dựng thương mại du lịch Hùng Tâm

4.3 Đại diện liên danh:

Các bên thống nhất ủy quyền cho Công ty CP Nhật Vi làm đại diện cho liên danh để trực tiếp giao dịch, ký kết, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công tác tham dự thầu, chịu trách nhiệm chính trước chủ đầu tư về công tác thực hiện dự án.

4.4 Người đại diện liên danh:

Các bên thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồng Quang là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhật Vi là người đứng đầu liên danh, người đại diện cho liên danh.

Người đại diện liên danh được ủy quyền trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan ký hợp đồng dự thầu, hợp đồng kinh tế và các tài liệu liên quan đến dự án trên cơ sở sự thống nhất của cả hai bên.

4.5 Con dấu của liên danh:

Các bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của liên danh là con dấu của Công ty CP Nhật Vi 

4.6 Địa chỉ giao dịch:

  –  Tên công ty          : Công ty Cổ Phần Nhật Vi 

  –  Địa chỉ:  Số nhà 101 Tân Phong, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4.7 Thời hạn của liên danh:

Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng liên danh sẽ tự động hết hiệu lực nếu liên danh không nhận được dự án.

 

Điều 5: Phân chia trách nhiệm quyền hạn giữa các thành viên trong liên danh, người đứng đầu liên danh.

5.1 Công ty CP Nhật Vi : 50% khối lượng

5.2 Công ty CP Xây dựng thương mại du lịch Hùng Tâm: 50% khối lượng

5.3 Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia theo tỷ lệ 50% – 50% các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận được ký kết giữa chủ đầu tư và liên danh.

5.4 Trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu liên danh: Nhà thầu đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về mọi công việc, mọi giao dịch liên quan đến việc thực hiện gói thầu, hợp đồng kinh tế.

5.5 Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu liên danh: Chịu trách nhiệm tổ chức trong liên danh để thực hiện tiến độ của gói thầu. Trường hợp một trong những thành viên trong liên danh không đảm bảo tiến độ chất lượng, người đứng đầu liên danh có quyền báo cáo được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản sẽ điều chuyển phương tiện, thiết bị, nhân lực, tiền vốn trong liên danh để vận chuyển đảm bảo tiến độ yêu cầu.

 

Điều 6: Nguyên tắc hoạt động của liên danh.

6.1 Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho liên danh với mục đích thắng thầu, hợp đồng kinh tế.

6.2 Tổ chức thực hiện dự án:

Các bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo quy chế của Ban điều hành được các bên nhất trí thông qua.

Khối lượng, giá trị thanh toán cho mỗi thành viên trong liên danh: Từng kỳ thanh toán căn cứ khối lượng và giá trị được thanh toán với Chủ đầu tư. Ban điều hành sẽ phân công, triển khai và được các đơn vị thành viên ký xác nhận để làm cơ sở thanh toán tiền cho các đơn vị thành viên.

 

Điều 7: Công tác tài chính kế toán.

Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả lỗ lãi trong phần việc được giao.

 

Điều 8: Trách nhiệm của mỗi bên trong liên danh:

8.1 Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, tiến độ thi công, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.

8.2 Không một thành viên nào trong liên danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong liên danh.

 

Điều 9: Nhân lực của các bên

9.1. Nhân lực của các bên phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng.

9.2. Các bên có quyền yêu cầu nhau thay thế nhân sự nếu đưa được ra bằng chứng rằng người đó không đáp ứng được yêu cầu của công việc đề ra.

9.3. Các bên sẽ tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận.

 

Điều 10: Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

Các bên sẽ giữ bản quyền tài liệu về các công việc, kết quả tư vấn do mình thực hiện. Đảm bảo tính bí mật của tài liệu và chỉ cung cấp cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của bên còn lại.

 

Điều 11: Rủi ro và bất khả kháng

11.1. Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng. Các bên phải đánh giá các nguy cơ rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro, các phương án quản lý rủi ro của mình.

11.2. Bất khả kháng là sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh.

a) Bất khả kháng không bao gồm sự sơ xuất hoặc cố ý của một bên nào đó, hoặc bất kỳ sự cố nào mà một bên đã dự kiến được vào thời điểm ký kết Hợp đồng và tránh (hoặc khắc phục) trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

b) Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng trong trường hợp phát sinh từ sự kiện bất khả kháng với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng đã thực hiện các biện pháp đề phòng theo nội dụng của Hợp đồng này.

11.3. Các biện pháp thực hiện trong tình trạng bất khả kháng

a) Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiến hành các biện pháp để hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng với thời gian sớm nhất và phải thông báo cho bên kia biết sự kiện bất khả kháng vào thời gian sớm nhất và trong bất kỳ tình huống nào cũng không chậm hơn 05 ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra; cung cấp bằng chứng về bản chất và nguyên nhân, đồng thời thông báo việc khắc phục trở lại điều kiện bình thường vào thời gian sớm nhất.

b) Các bên sẽ thực hiện mọi biện pháp để giảm tối đa mức thiệt hại do sự kiện bất khả kháng gây ra.

c) Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, các bên sẽ gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tương ứng bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của mình

d) Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra mà mọi nỗ lực của một bên hoặc các bên không đem lại kết quả và buộc phải chấm dứt công việc tại một thời điểm bất kỳ, một bên sẽ gửi thông báo việc chấp dứt hợp đồng bằng văn bản cho bên kia và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực 05 ngày sau khi bên kia nhận được thông báo.

11.4. Thanh toán khi xảy ra bất khả kháng

Các khoản chi phí phát sinh hợp lý do các bên phải chịu hậu quả bất khả kháng để phục hồi hoạt động được các bên thỏa thuận xem xét để phân chia hợp lý.

Điều 12: Chấm dứt hợp đồng

12.1. Chấm dứt Hợp đồng bởi thỏa thuận của hai bên (ngoại trừ các quy định tại khoản 4.7 Điều 4  và Điều 11 trên của Hợp đồng này)

Các bên có thể chấm dứt Hợp đồng, sau 05 ngày kể từ ngày hai bên thống nhất và giải quyết hết các khoản nghĩa vụ, quyền lợi còn tồn đọng của hợp đồng.

12.2. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp.

12.3. Khi một trong hai bên chấm dứt Hợp đồng, thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, bên kia sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm thiểu tối đa mức chi phí.

 

Điều 13: Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

13.1.   Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại trong vòng 05 ngày. Nếu những các căn cứ, dẫn chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp với hợp đồng đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những thoả thuận đã ký.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được khiếu nại phải chấp thuận với những khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng về những nội dung cho rằng việc khiếu nại của bên kia là không phù hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài khoảng thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý kiến thì coi như đã chấp thuận với những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra.

13.2.   Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Toà án Nhân dân) theo qui định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài (hoặc Toà án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên liên quan.

13.3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

 

Điều 14: Sửa đổi, bổ sung

Hợp đồng liên danh này có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi có thoả thuận bằng văn bản giữa các Bên, các bên cùng nhau bàn bạc nội dung cụ thể để hướng tới mục đích ký kết hợp đồng kinh tế nhanh nhất.

 

Điều 15: Quy định chung

Mọi vấn đề có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Điều 16: Các điều khoản khác:

16.1 Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận liên danh này trên cơ sở thiện chí, trung thực, minh bạch, hợp tác và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Trong quá trình tham gia xây dựng có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.

Trong khả năng của mình, các bên phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để phía bên kia thực hiện được các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

16.2 Khi triển khai dự án nếu có bổ sung thay đổi hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng liên danh và cùng nhau bàn bạc nội dung cụ thể để ký hợp đồng kinh tế.

16.3 Hợp đồng liên danh này bao gồm 12 trang, được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện. ( 01 Bản gửi chủ đầu tư)

 

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VI

 

THÀNH VIÊN THỨ HAI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÙNG TÂM

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191