Mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chuyến là hợp đồng vận chuyển hàng hóa được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển. Với điều kiệu người vận chuyển cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người thuê theo những điều khoản và thỏa thuận cam kết cho một chuyến hàng, tuyến vận chuyển cụ thể kèm theo thời gian và hiệu lực của thỏa thuận trên hợp đồng.

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

…………., ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
(V/v vận chuyển hàng hoá theo chuyến)

Số: … / ….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Luật quản lý ngoại thương năm 2017;
 • Căn cứ Hợp đồng mua bán hàng hoá số….. giữa …. và ….
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên

A/ BÊN VẬN CHUYỂN (BÊN A)
Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………Người đại diện:……………………………Chức vụ:………………………………
Số tài khoản: ……………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

B/ BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN (BÊN B)
Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………Người đại diện:……………………………Chức vụ:………………………………
Số tài khoản: ……………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất thoả thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng vận chuyển theo chuyến với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN
Bên A nhận vận chuyển hàng hoá cho bên B theo quy cách và đơn giá như sau:
1. Loại hàng:……………………………………………………………………………………………….
2. Quy cách:……………………………………………………………………………………………….
3. Xuất xứ:………………………………………………………………………………………………….
4. Số lượng:………………………………………………………………………………………………..
5. Khối lượng:……………………………………………………………………………………………..
6. Đơn giá:………………………………………………………………………………………………….
7. Thành tiền:………………………………………………………………………………………………
8. Tổng giá trị hàng hoá:……………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC GIAO NHẬN HÀNG HOÁ
– Bên A bố trí, sắp xếp phương tiện và nhân sự vận chuyển hàng hoá cho bên B:
+ Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………………………….
+ Điều kiện của phương tiện:………………………………………………………………………..
+ Số lượng:………………………………………………………………………………………………..
2.1 Địa điểm và thời gian nhận hàng
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
– Thời gian nhận hàng:………………………………………………………………………………….
– Đại diện bên giao hàng:…………………………………. Điện thoại:………………………
2.2 Địa điểm và thời gian giao hàng:
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
– Thời gian giao hàng dự kiến:……………………………………………………………………….
– Đại điện bên nhận hàng:………………………………… Điện thoại:…………………….

ĐIỀU 3. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
– Tổng giá trị hợp đồng:…………………………………………………………………………
(Đã bảo gồm thuế VAT 10% và chi phí bốc xếp hai đầu lên xuống hàng)
– Thời hạn thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 100% theo giá trị hợp đồng ngay sau khi bên A giao hàng xong
– Địa điểm thanh toán:…………………………………………………………………………….
– Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
– Loại tiền thanh toán:…………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A
– Chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ liên quan do Bên B cung cấp, ký xác nhận vào Biên bản giao nhận hàng hóa và bảo mật cũng như an toàn trong suốt quá trình vận chuyển đồng thời bảo đảm vận chuyển đúng thời gian quy định cho bên B.
– Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp đồng;
– Yêu cầu bên B thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn;
– Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên A biết hoặc phải biết;
– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên B có hành vi làm ảnh hưởng và gây thiệt hại trực tiếp đến quá trình vận chuyển của bên A.
– Bên A chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận tải để bảo đảm vận tải và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tịên đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.
– Thông báo cho Bên B, khi bắt đầu xếp hàng lên phương tiện vận chuyển:
– Khi hàng hóa được vận chuyển an toàn về đến địa điểm giao hàng, Bên A phải thông báo trước cho bên B để tiện phối hợp và chịu trách nhiệm bốc xếp hàng hoá hai đầu;
– Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì Bên A sẽ phải bồi thường theo đúng giá trị thị trường tại thời điểm xảy ra hư hỏng, mất mát.
– Trong trường hợp tai nạn, rủi ro hoặc vì lý do bất khả kháng nào khác ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng phải kịp thời thông báo cho Bên B biết và cùng Bên B tìm cách giải quyết.
4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B
– Yêu cầu bên A chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận;
– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển;
– Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên A gây ra thiệt hại trực tiếp đến hàng hoá trong quá trình vận chuyển.
– Có trách nhiệm cung cấp các chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa (hóa đơn tài chính, phiếu xuất kho, CO…, tên, số điện thoại và địa chỉ người nhận hàng;
– Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển ra vào kho bãi;
– Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn thanh toán theo thoả thuận được nêu trong hợp đồng;
– Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo thoả thuận trong hợp đồng, Bên B phải thanh toán với mức lãi suất …….% trên số dư nợ quá hạn, số ngày quá hạn không vượt quá 30 ngày.
– Bên B phải bố trí người nhận hàng và giao hàng kịp thời khi xe của bên A đến kho của bên B để nhận hàng và giao hàng.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
– Bên nào vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, mặt khác nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như mất mát, hư hỏng, tài sản phải chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra
– Nếu bên A có lỗi làm hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì:
+ Trong trường hợp có thể sửa chữa được nếu bên B đã tiến hành sửa chữa thì bên A phải đài thọ phí tổn.
+ Nếu hư hỏng đến mức không còn khả năng sửa chữa thì hai bên thỏa thuận mức bồi thường hoặc nhờ cơ quan chuyên môn giám định và xác nhận tỷ lệ bồi thường.
– Nếu bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán tổng cước phí vận chuyển thì phải chịu phạt theo mức lãi suất chậm trả của tín dụng ngân hàng là ……… % ngày (hoặc tháng) tính từ ngày hết hạn thanh toán.
– Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt ………. % giá trị phần tổng cước phí dự chi.
– Nếu hợp đồng này có một bên nào đó gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm, thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo các mức phạt mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng này, trừ các loại trách nhiệm bồi thường khi làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa lúc vận chuyển.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
– Tất cả các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều phải được hai bên thông báo cho nhau biết bằng văn bản (Phụ lục Hợp đồng)
– Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu bên nào không thực hiện đúng Hợp đồng, gây thiệt hại cho bên kia thì hai bên cùng thỏa thuận bàn bạc tìm biện pháp giải quyết. Trường hợp thương lượng không thành, một trong các bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………… đến ngày ……… tháng …….. năm …………
Hai bên sẽ họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển hàng hóa này vào ngày ………. tháng ………. năm.
Hợp đồng được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191