Mẫu Quyết định tăng lương

Mẫu Quyết định tăng lương


CÔNG TY………..
Số: … / QĐ – …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………………………….

  • Căn cứ Bộ luật lao động 2012;
  • Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty;
  • Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty;
  • Xét đề nghị của Trưởng phòng NS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng xét tăng lương

Ông/Bà:………………………………………………. Sinh ngày:…………………………………………………….

Dân tộc:………………………… Giới tính:………………………Quốc tịch:……………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………

Điều 2: Nội dung quyết định

Mức lương cũ: ….

– Kể từ ngày … tháng … năm …, mức lương chính của Bà/Ông …………….. sẽ là:……………………

 (Bằng chữ:……………..)

Điều 3.  Điều khoản thi hành

Bộ phận tài chính kế toán, cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– Lưu HCNS;
–  Lưu VP./.
Tổng Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191