Trang chủ - Bãi nhiệm

Bãi nhiệm

Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu HĐND theo pháp luật hiện hành

_Đại biểu HĐND phải chịu trách nhiệm trước cử tri, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tuy nhiên trong kì hoạt động của mình, đại biểu HĐND phải thể hiện ý chí của đại đa số cử tri. Trong trường hợp mất tín nhiệm sẽ bị cử tri bãi nhiệm vào bất kì …

Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu HĐND theo pháp luật hiện hành Read More »

Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu Quốc hội theo pháp luật hiện hành

_Đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước cử tri, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tuy nhiên trong kì hoạt động của mình, đại biểu Quốc hội phải thể hiện ý chí của đại đa số cử tri. Trong trường hợp mất tín nhiệm sẽ bị cử tri bãi nhiệm vào …

Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu Quốc hội theo pháp luật hiện hành Read More »

1900.0191