Đạo đức nghề nghiệp trong Điều 108, Luật thú y?

Đạo đức nghề nghiệp trong Điều 108, Luật thú y là gì? Điều 108 Luật Thú y có quy định về đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề nhưng lại không giải thích gì cả, như vậy em không hiểu thế nào là có đạo đức hành nghề, tiêu chuẩn ra sao dựa vào đâu, …

Đạo đức nghề nghiệp trong Điều 108, Luật thú y? Read More »