Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp là các quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hoá- xã hội, quốc phòng an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và …

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp Read More »