Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Mẫu Đơn khiếu nại về danh sách cử tri Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- Hà Nội, ngày … tháng … năm…… ĐƠN KHIẾU NẠI (Về việc …..……………………………..) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng …

Đơn khiếu nại về danh sách cử tri Read More »