Đơn xin xác nhận mối quan hệ

Đơn xin xác nhận mối quan hệ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận mối quan hệ giữa những chủ thể nhất định nào đó, có thể là quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ hôn …

Đơn xin xác nhận mối quan hệ Read More »