Hợp đồng mua bán sà lan

Hợp đồng mua bán sà lan là văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc mua bán sà lan. Trong đó, hợp đồng quy định cụ thể về đối tượng hợp đồng, cách thức thực hiện, giá cả, quyền và nghĩa vụ của các bên,… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Hợp đồng mua bán sà lan Read More »