hợp đồng vô hiệu

Con riêng bắt cha mẹ phải cho tài sản thì có hiệu lực pháp luật không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Con riêng bắt cha mẹ phải cho tài sản thì có hiệu lực pháp luật không? Cha tôi có một người con riêng ở ngoài, như vậy tôi và người đó là cùng cha khác mẹ, cha tôi có tất cả 4 mảnh đất do khi sinh thời đã …

Con riêng bắt cha mẹ phải cho tài sản thì có hiệu lực pháp luật không Read More »

1900.0191