Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại được dùng chủ yếu dành cho các cơ sở đặc thù như bệnh viện, cơ sở nghiên cứu hóa chất, các doanh nghiệp sản xuất mà phụ gia hoặc chất thải qua quá trình sản xuất có độc tính cao. Trong mọi trường hợp, việc những chất …

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại Read More »