Kê khai giao dịch liên kết

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, …

Kê khai giao dịch liên kết Read More »