Việt Nam hiện nay có thể giám định được tuổi mực không

Khoa học kỹ thuật hiện nay có giám định được tuổi mực không, công nghệ giám định tuổi mực như thế nào và kết quả có chính xác không?