Hệ thống chính trị của nhà nước theo pháp luật hiện hành: Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt nam, nhà nước CHXHCN Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị

_Đảng cộng sản Việt Nam: là thiết chế duy nhất giữ vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của nhà nước và các tổ chức khác nằm trong hệ thống chính trị. +Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách để định hướng cho sự phát triển của toàn xã hội trong …

Hệ thống chính trị của nhà nước theo pháp luật hiện hành: Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt nam, nhà nước CHXHCN Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị Read More »