Mẫu Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 2: BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN …

Mẫu Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng Read More »