Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình…………………………………. ………………………………….   Công trình …………………….. ………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập-Tự …

Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng Read More »