Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

PHỤ LỤC 9: BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …

Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng Read More »