Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

PHỤ LỤC 7: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Tên Chủ đầu tư …………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh …

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Read More »