Mẫu biên bản nghiệm thu

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

PHỤ LỤC 7: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Tên Chủ đầu tư …………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh …

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Read More »

Biên bản nghiệm thu gạch xây

Biên bản nghiệm thu gạch xây là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….gạch xây; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau: Mẫu Biên …

Biên bản nghiệm thu gạch xây Read More »

Biên bản nghiệm thu phần móng

Biên bản nghiệm thu phần móng là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm phần móng nhà, công trình xây dựng,…; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá …

Biên bản nghiệm thu phần móng Read More »

1900.0191