Mẫu Biên bản thỏa thuận về tiến độ góp vốn

Mẫu Biên bản thỏa thuận về tiến độ góp vốn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………., ngày … tháng … năm 201… BIÊN BẢN THỎA THUẬN (Về việc: tiến độ thanh toán tiền mua lại phần vốn góp) Hôm nay ngày ….. tháng ….. …

Mẫu Biên bản thỏa thuận về tiến độ góp vốn Read More »