Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đơn vị: CÔNG TY…………….. Số: …../HĐLĐ/2011 Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2011 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao …

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019 Read More »