Mẫu Quyết định xuất bản

Tư vấn soạn thảo: Mẫu Quyết định xuất bản Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191 CÔNG TY XUẤT BẢN… (đơn vị ra quyết định xuất bản) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng ….. năm 2018 QUYẾT ĐỊNH XUẤT BẢN GIÁM ĐỐC …

Mẫu Quyết định xuất bản Read More »