Mẫu Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính

Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính Mẫu số 04-05/GNHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường) …………………………….. …………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— SỐ …

Mẫu Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính Read More »