Mẫu Thông báo chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng

Mẫu 11/GPKDVT: THÔNG BÁO CHÍNH THỨC KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG/ CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (TÊN DOANH NGHIỆP)       Số: ………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc …  , ngày …  tháng … năm … THÔNG BÁO …

Mẫu Thông báo chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng Read More »