Thông báo ra mắt sản phẩm mới

Thông báo ra mắt sản phẩm mới là văn bản của hộ kinh doanh sản xuất hoặc tổ chức, doanh nghiệp soạn thảo nhằm thông báo cho công chúng được biết thông tin chi tiết về sản phẩm mới ra mắt của hộ kinh doanh sản xuất, tổ chức, doanh nghiệp đó, cụ thể như …

Thông báo ra mắt sản phẩm mới Read More »