Thông báo xử lý kỷ luật

Thông báo xử lý kỷ luật là văn bản của cơ quan, tổ chức sử dụng trong trường hợp muốn thông báo cho đối tượng bị kỷ luật được biết về những nội dung, thông tin liên quan đến việc kỷ luật đối tượng đó, cụ thể như sau: Mẫu Thông báo xử lý kỷ …

Thông báo xử lý kỷ luật Read More »